جشنواره جابربن حیان

 • مردم : چه عواملي بر سليقه افراد در انتخاب تفريحات موثر است؟
 • حيوانات : چگونه مي توان يك حيوان سيرك را به بهترين شكل تربيت كرد ؟
 • گياهان : چگونه مي توان از گياهان به شكل بهتري در مقابل آفات محافظت كرد ؟
 • سنگ ها : رنگ هاي مختلف موجود در سنگ ها چه معني خاصي دارند ؟
 • فضا : در آسمان شب چه يافت مي شود ؟
 • آب و هوا : آب و هوا چگونه تغيير مي كند ؟
 • الكتريسيته : يك باتري چگونه الكتريسيته توليد مي كند ؟
 • مردم:آيا افراد راست دست و چپ دست به يك اندازه موسيقي ، سينما و باغ وحش را دوست دارند ؟
 • حيوانات : آيا مدت زمان دوره ي تربيت يك حيوان تفاوتي در تربيت نهايي او دارد ؟
 • گياهان : آيا كشت همزمان لوبيا با يك گياه ديگر مي تواند لوبيا را از آفت سوسك محافظت كند ؟
 • سنگ ها : چگونه مي توان وجود مواد معدني خاص را در يك سنگ تعيين و نمايان ساخت ؟
 • فضا : تعداد شهاب سنگ ها در شب هاي مختلف چه نوساناتي دارد ؟
 • آب و هوا : آيا از تغييرات ابرها در آسمان مي توان مه گرفتگي را پيش بيني كرد ؟
 • الكتريسيته : آيا يك باتري كهنه دوباره كار مي كند ؟
 • حيوانات
 • حيوان مورد نظر من چگونه حرکت می کند ؟
 • بی مهرگانی که انسان از آنها تغذيه می کند
 • حشرات : خوب يا بد ؟
 • مگس ها
 • پشه ها
 • زنبورها
 • جيرجيرک ها
 • پروانه ها
 • مورچه ها
 • سنجاقک ها
 • زنبورها ( بی عسل )
 • حشرات پرنده
 • عنکبوت ها
 • کرم های خاکی
 • کرم های خاکی و خاک
 • حيوانات ساده و ابتدايی
 • حيوانات ماقبل تاريخ
 • حشرات ماقبل تاريخ
 • عصر خزندگان
 • آيا دايناسورها خونگرم بودند ؟
 • روشهای مهار زيستی (مبارزه بيولوژيک )
 • پرندگان حياط خانه ی ما
 • مراقبت و تغذيه ی پرندگان
 • اعضاي بدن يک پرنده
 • مهاجرت پرندگان
 • اجزای يک تخم مرغ
 • موشها غذای ما را می خورند
 • اعضاي بدن يک اسب
 • جانوران کيسه دار
 • زيست شناسي انسان
 • قلب انسان
 • گردش خون
 • دستگاه عصبی
 • دندان چگونه می پوسد؟
 • پوست چگونه التيام پيدا می کند ؟
 • چشم انسان
 • اجزای چشم
 • گوش
 • تغذيه انسان
 • يک صبحانه سالم
 • ارزش غذا
 • درون ميوه
 • آزمايش وجود نشاسته در غذا
 • گياهان
 • گياهان ماقبل تاريخ
 • خزه ها
 • گياهان چگونه توليد مثل می کنند ؟
 • رشد و نمو درختان
 • داستان زندگی يک درخت
 • ويژگی های برگ
 • جوانه زدن
 • گياهان به سوی نور رشد می کنند
 • کلروفيل ( سبزينه )
 • گلخانه ی مينياتوری
 • دانه ها چگونه سفر می کنند ؟
 • گلهای وحشی
 • اجزای يک گل
 • اجزای يک سلول
 • کلکسيون گل
 • انواع مختلف پوست درختان
 • بوم شناسي ( اكولوژي )
 • يک آکواريوم متوازن
 • مطالعه در باره زيستگاه
 • درختان خيابان نزديک خانه ما
 • علف هايی که اطراف خانه ما می رويند
 • بوم شناسی حياط مدرسه ی ما
 • چيزهايی که روی يک گياهِ تنها زندگی می کنند
 • آتش سوزی در بوته زارها
 • تولدی تازه در دل آتش سوزی بوته زارها
 • زيست بوم های جهان ( بيوم ها )
 • داخل يک توده ی گياهی در حال پوسيدن
 • درون يک درخت پير
 • حيواناتی که زير زمين زندگی می کنند
 • علوم فضا
 • منظومه ی شمسی
 • خورشيد ٬ ماه و زمين
 • هلال های ماه
 • شهاب ها
 • سيارک ها
 • شفق های قطبی
 • صور فلکی مورد علاقه من
 • علوم زمين
 • گسل ها و ترک ها
 • خسارت زلزله
 • آتشفشان ها
 • کوه ها چگونه پديد آمده اند ؟
 • صخره ها ( پرتگاه ها ) چگونه تشکيل می شوند ؟
 • دره ها چگونه تشکيل می شوند ؟
 • زغال سنگ
 • نفت و اکتشاف آن
 • گاز طبيعی
 • رسوبات
 • روش های حفاظت از خاک
 • منشا شوری خاک
 • بيابان ها چرا و چگونه گسترش پيدا می کنند ؟
 • آب و هوا
 • فشارسنج و آنچه به ما می گويد
 • ابر ها
 • مه و غبار
 • باران و برف
 • تگرگ
 • اندازه گيری باد
 • پزشكي
 • واکسن ها چگونه عمل می کنند ؟
 • مرگ سياه
 • آنتی بيوتيک ها چگونه عمل می کنند ؟
 • بيهوشی
 • آب تميز و سلامتی
 • متفرقه
 • ماده چيست ؟
 • ماده از چه چيزی تشکيل شده است ؟
 • انواع ماده
 • فيزيک اسباب بازی ها
 • پل هايی که سقوط می کنند و علت آن
 • خط شاخص حداکثر وزن بار کشتی
 • الكتريسيته و مغناطيس
 • زنگ زدن و پيشگيری از آن
 • الکتريسيته چگونه توليد می شود
 • پيل الکتريکی دانيل
 • مدلی از يک پيل الکتريکی
 • مدلی از يک مولد برق (ژنراتور)
 • تلفن
 • علائم تلگراف
 • فرستادن پيام با الکتريسيته
 • طرز کار تلگراف
 • يک قطب نمای ساده
 • اصول يک مبدّل (ترانسفورماتور)
 • طرز کارآهنربای الکتريکی
 • مدلی از علائم ترافيکی ترن ها
 • علائم ترافيکی چگونه کار می کنند ؟ ( مثل چراغ راهنمايی )
 • موارد استفاده از سيم پيچ در خانه
 • مخابره ی الکتريکی ( رله )
 • ساختمان يک زنگ الکتريکی
 • چراغ های چشمک زن
 • طرز عمل زنگ در خانه
 • انرژي
 • جاهايی که از آن کسب انرژی می کنيم
 • تغيير و تبديل های انرزی
 • انواع سوخت
 • فراورده هايی که از نفت ساخته می شوند
 • نيروی باد
 • تغييرات شيميايی
 • ضرورت هوا برای سوختن آتش
 • نيرو و غذاهايی که از دريا می گيريم
 • منابع طبيعی ما
 • يک کوره ی خورشيدی
 • نيروی بخار
 • توربين های بخار
 • چرخهای آبگرد که آب از بالا يا پايين آنها را می گرداند
 • کاربرد رساناها و عايق ها
 • ماشين ها و مهندسي
 • ماشين های ساده
 • ماشين ها کارها را آسان تر می کنند
 • تکيه گاه و اهرم
 • مدلی از يک اسکلت
 • بازده يک طناب و قرقره
 • انتقال نيرو به وسيله ی نوارها ٬ تسمه ها و زنجير ها
 • مدلي از يك هواپيما
 • طرح های مختلف براي يك هواپيماي کاغذی
 • چه چيزی باعث می شود که بادبادک ( يا کايت ) به خوبی پرواز کند ؟
 • اجزای يک قايق بادبانی
 • اجزای يک آسياب بادی
 • طرز کار يک پمپ آبی مکنده
 • طراحی پمپ
 • يک پمپ تلمبه ای در حال فعاليت
 • دانش به کار رفته در کمان تيراندازی
 • ابزارهای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی
 • در جنگ هاي قديم ( Siege engines) ابزارهای محاصره شهرها
 • حفر تونل با دست
 • منجنيق ها ٬ فلاخن ها وابستگان آنها
 • ساختار بدن
 • گردش خون در جانوران مختلف
 • مدلی از قلب
 • کسب اکسيژن از محيط اطراف بدن
 • مدل شش
 • دستگاه گوارش
 • بی مهرگان چگونه غذايشان را می جوند ؟
 • دندان در جانوران مختلف
 • مقايسه چند اسکلت
 • پاکسازی و سرهم کردن اسکلت يك جانور
 • مدل پای يک بندپا
 • دستگاه عصبی
 • وقفه های زمانی در بروز عکس العمل
 • شنوايی در جانوران مختلف
 • بينايی در جانوران مختلف
 • مدلی از چشم
 • فاصله ی کانونی چشم
 • مدلی از گوش انسان
 • قابل رويت کردن امواج صوت
 • فيدبک (پسخورد ) در موجودات زنده
 • مقايسه بال در خفاش ٬ پرندگان و حشرات
 • سنگواره ها ، تاريخ حيات
 • مجموعه پوسته ها و صدف ها
 • سنگواره ها چگونه تشکيل شده اند
 • فسيلها چگونه كشف و آماده نمايش می شوند ؟
 • سنگواره ها چگونه تفسير می شوند ؟
 • عمرسنجی با حلقه های رشد درختان
 • علوم زمين
 • درون يک غار
 • کانی ها : منابع ٬ توزيع
 • مقطع عرضی يک آتشفشان
 • مقطع عرضی يک چاه نفت
 • مقطع عرضی کره زمين
 • کانی ها
 • نفت خام و مواد نفتی
 • نيروهايی که پوسته زمين را تغيير می دهند
 • چه عواملی باعث فرسايش می شوند ؟
 • شواهد رخداد فرسايش
 • چگونه می توان از فرسايش خاک جلوگيری کرد ؟
 • آلودگی هوا : دلايل و راه حل ها
 • بارندگی : باران ٬ برف و تگرگ
 • لرزه نگار
 • اندازه گيری عمق اقيانوس
 • مدل هايی از چين خوردگی و گسل
 • آب
 • چرخه ی آب
 • علل پيدايش شوره زار در خاک
 • راه های رفع شوره زار در خاک
 • تقطير آب
 • تقطير خورشيدی آب شور
 • روشهای تصفيه آب
 • جوی ها ٬ قنات ها و آب گذر ها
 • ذخيره ی آب و مديريت آب
 • آب يک ترکيب استثنايي
 • مطالعه ای در باره نهر( جويبار )
 • جزر و مد ٬ علل و پيش بينی آن
 • سيل ها ( طغيان ها ) و علل آنها
 • خشکسالی ها و اثرات آنها
 • مدلی از يک چشمه
 • آب چشمه برای نوشيدن بهتر است يا چاه ؟
 • چکه کردن شير و هدر رفتن آب
 • شکل گيری قطره آب
 • مقايسه الياف متفاوت از نظر قدرت جذب آب
 • هواشناسي
 • يک ايستگاه هواشناسی
 • آلات دقيق هواشناسی و پيش بينی هوا
 • مدل يک بادنما
 • ساخت يک بادسنج کارآمد
 • باران سنج چگونه کار می کند ؟
 • ابزارهای هواشناسی در خانه
 • دانه های برف
 • شبنم
 • اوضاع جوی در محل زندگی شما
 • چه چيزی باعث تيره شدن بعضی ابر ها می شود ؟
 • علوم فضا
 • علل ايجاد شب و روز
 • علل ايجاد فصول
 • علل گرفت ماه يا خورشيد
 • ستاره شناسی بدون در دست داشتن تلسکوپ
 • مدلی از منظومه شمسی
 • سيارات
 • سيارک ها ( خرده سياره ها )
 • ستاره های دنباله دار
 • گردش سيارات
 • منظومه خورشيدی ما
 • هلال های ماه
 • صورت های فلکی ( برج ها ٬ منظومه ها )
 • مسافرت به فضا در آينده
 • انواع مختلف تلسکوپ
 • ماه از زمين چقدر فاصله دارد ؟
 • خورشيد از زمين چقدر فاصله دارد ؟
 • يک سياره از زمين چقدر فاصله دارد ؟
 • يک ستاره از زمين چقدر فاصله دارد ؟
 • اکتشاف سياره های مربوط به ستارگان ديگر
 • اجسام
 • شيشه و کاربردهای آن
 • انبساط و انقباض مايعات
 • کدام فلزات گرما را بهتر هدايت می کنند ؟
 • مدلي از اتم هاي مختلف
 • مدلي از ملکولهاي مختلف
 • مدلي از بلورهاي مختلف
 • چه نوع چسبی دو تخته را بهتر به هم مي چسباند ؟
 • تغيير شکل تدريجی كوه ها
 • صنعت و فناوري
 • پل ها
 • استحکام مواد و مصالح
 • فلزات چگونه ساخته می شوند ؟
 • فلزات چگونه به اشكال دلخواه در مي آيند ؟
 • انواع پلاستيک چگونه ساخته می شوند ؟
 • پلاستيک چگونه به اشكال دلخواه در مي آيد ؟
 • شيشه چگونه ساخته می شود ؟
 • قالب گيری و ريخته گری
 • نمک و کاربرد های آن
 • ماشين آلات صنعتی
 • دستگاه ها و ابزار ها
 • تکنيک های بافندگی و دوزندگی
 • روش های چاپ
 • ظروف سفالی و انواع سراميک
 • حمل ونقل و انبار دانه ها
 • روش هاي نگهداری وذخيره غذا قبل از اختراع يخچال
 • ساختن کشتی ها و قايق ها بدون وجود ميخ
 • ابزارهای سنگی
 • اختراعات
 • يک دستگاه تصفيه کننده ی آب با انرژی خورشيد
 • استفاده های تازه از قطعات دور ريز
 • دفع حلزون ها از باغچه
 • ساخت يک دام برای حشرات پرنده
 • ساخت يک تله ی کار آمد برای سوسک حمام
 • يک دستگاه سوسک ياب
 • يک دستگاه موش ياب
 • دور نگهداشتن مورچه ها از آشپزخانه
 • دور نگهداشتن گربه ها از باغچه
 • فيزيك نور ( اپتيك )
 • نور و رفتار آن
 • لامپهای قديمی و جديد
 • عدسی هاي مقعر و محدب
 • عينک چگونه کار می کند ؟
 • چه نوع عينک آفتابی بيشترين مقدار نور را سد می کند ؟
 • مدلی از يک پيرابين ( پريسکوپ ) که در آن از منشور استفاده شده است
 • ذره بين چگونه کار می کند ؟
 • ميکروسکوپ چگونه کار می کند ؟
 • مدلی از يک ميکروسکوپ ساده ؟
 • دوربين ها و موارد استفاده از آنها
 • نورافکن ( پروژکتور )
 • خطاهای ديد
 • استتار در طبيعت
 • نقشه برداري و اندازه گيري
 • مدرج کردن و تنظيم ( کاليبره کردن ) ساعت های آبی
 • اثر درجه حرارت برساعت آبی
 • ساعت آفتابی و طراح هاي مختلف آن
 • شمع ابزاری برای زمان سنجی
 • ساخت يک شمع با کارآمدي بيشتر
 • علوم قانوني
 • اثر انگشت ٬شيوه ای برای تشخيص هويت
 • خط مداد زير ميکروسکوپ
 • شناسايی کردن جوهر های مختلف
 • شناسايی کردن انواع مختلف قلم
 • شناسايی کردن گرافيت مدادهای مختلفی که در يك نوشته از آنها استفاده شده است
 • تعيين نوع منسوجات و پارچه ها تنها از روی يک تار نخ آنها
 • مجموعه ها ( كلكسيون ها )
 • مجموعه ای از سنگ های يک ناحيه
 • مجموعه ای از سنگ هاي ساختماني
 • مجموعه ای از فسيل های يک ناحيه
 • مجموعه ای از کانی های يک ناحيه
 • مجموعه ای از گلسنگ های يک ناحيه
 • مجموعه ای از خزه های يک ناحيه
 • مجموعه ای از بلورها
 • مجموعه ای از برگ ها
 • مجموعه ای از چوب
 • مجموعه ای از دانه
 • مجموعه ای از صدف
 • مجموعه ای از پر
 • مجموعه ای از عکس پرندگان يک ناحيه
 • مجموعه ای از عکس ابرها
 • نواری از آواز قورباغه های يک ناحيه
 • نواری از آواز پرندگان يک ناحيه
 • مجموعه ای از گلهای وحشی خشک شده
 • مجموعه ای از علف های خشك شده يک ناحيه
 • مجموعه ی دانه گرده غلات جمع آوری شده از گياهان محلی
 • آلبومی از عکس ماهی های يک ناحيه ی کوچک
 • مجموعه عکسهايی از رد پاها و مدفوع جانوران وحشی
 • مجموعه ای از ريزنگارها ( عکس ميکروسکوپی ) مربوط به الياف مختلف
 • مجموعه ی عکس هايی که با يک دوربين ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز ) گرفته شده است
 • پژوهش فيزيكي
 • آهنرباها چگونه کار می کنند ؟
 • آهنرباها چگونه ساخته می شوند ؟
 • آهنرباچه چيزهايی را جذب می کند ؟
 • قدرت يک آهنربا را چگونه اندازه گيری می کنند ؟
 • ناثيردمای هسته مرکزی يک آهنربای الکتريکی بر قدرت آن
 • تاثير دما بر قدرت يک آهنربای دائمی
 • چه چيز می تواند سدی در مقابل نيروی ميدان مغناطيسی ايجادکند ؟
 • آيا آهنربا می تواند اطلاعات يک فلاپی ديسک را پاک کند ؟
 • آيا در جه حرارت بر رسانايی الکتريکی موثر است ؟
 • جريان الکتريکی چگونه تحت تاثير ضخامت سيم قرار می گيرد ؟
 • مقايسه انواع سيم از نظر رسانايی الکتريکی
 • چوب تر چطور رسانايی است ؟
 • آيا درجه حرارت بر عملکرد يک سلول خورشيدی موثر است ؟
 • نيروهای بين دو آهنربا
 • صوت
 • چگونه می توان نشان داد که صوت لرزش و ارتعاش است ؟
 • چگونه می توانيم تشخيص دهيم که يک صدای خاص از کجا می آيد ؟
 • هنگام شلوغی ٬ چقدر در شنيدن يک صدا درست عمل می کنيم ؟
 • آيا مادران می توانند صدای گريه ی بچه خود را ازميان چند بچه تشخيص دهند ؟
 • آيا پدران می توانند صدای گريه ی بچه خود را ازميان چند بچه تشخيص دهند ؟
 • والدين در مقايسه با ساير بزرگسالان به صدای گريه يک بچه چگونه واکنش نشان می دهند ؟
 • صدای صحبت شما تا چه فاصله ای می تواند از ميان يک لوله منتقل شود ؟
 • در يک لوله دراز انتقال صدا چگونه تحت تاثير قطر لوله قرار می گيرد؟
 • ساز ليوانی ( با جامهای پايه دار )
 • تاثير صوت روی شعله شمع
 • نغمه سرايان سپيده دم
 • آواها و اينکه ما چگونه فرق آنها را تشخيص می دهيم
 • مقايسه جامدات مختلف از نظر انتقال صوت
 • آيا طول يک شيئ مرتعش بر صدای آن موثر است ؟
 • عبور صوت از درون آب
 • فيزيك كلاسيك
 • آيا همه ی فلزات وقتی گرم می شوند به يک اندازه منبسط می شوند ؟
 • آيا دمای هوا روی ابعاد يک بادکنک اثر می گذارد ؟
 • آيا دما تاثيری بر پرواز يک بالون هوای گرم دارد ؟
 • مايعات وقتی گرم می شوند چقدر منبسط می شوند ؟
 • هدايت گرمايی در فلزات مختلف
 • نقاط اصلی اتلاف گرما در فلاسک های عايق حرارت ( مثل فلاسک چای ) کجاست ؟
 • آيا يک فويل آلومينيومی تفاوتی در مدت زمان پخت ايجاد می کند ؟
 • فلزات چگونه از نظر هدايت گرمايی مقايسه می شوند ؟
 • برای شناور کردن يک تخم مرغ روی آب چه مقدار نمک لازم است ؟
 • آيا آب نمک زودتر از آب خالص به جوش می آيد ؟
 • تاثير رنگ جسم برميزان جذب تابش حرارتی توسط آن جسم
 • مقايسه چگالی گازهای مختلف
 • مقايسه اثر نمک های متفاوت بر نقطه انجماد آب
 • ساخت يک ژنراتور بادی
 • رسم مسير حرکت يک توپ در هوا
 • نور و بينايي
 • محاسبه زمان يک برق فلاش دوربين عکاسی
 • طراحی يک دوربين ساده سوراخ دار ( بدون لنز ) بهتر از نمونه های موجود
 • يافتن اندازه بهينه روزنه دوربين های ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز )
 • عبور نور از درون آب و نتايج آن
 • رنگين کمان ها چگونه شکل می گيرند ؟
 • عدسی هايی از يخ وساير مواد
 • يک ميکروسکوپ خانگی
 • عکسبرداری از اشيای ريز
 • استروسکوپ ( برجسته بين )
 • شيمي
 • مقايسه انحلال پذيری مواد مختلف ؟
 • آيا دما بر انحلال پذيری موثر است ؟
 • تغييرات شيميايی چگونه تحت تاثير گرما قرار می گيرد ؟
 • تغييرات شيميايی چگونه تحت تاثير نور قرار می گيرد ؟
 • تاثيرغلظت اکسيژن بر سرعت سوختن
 • انعقاد ( لخته شدن )
 • فناوري
 • طعمه های مصنوعی متصل به قلاب ماهيگيری
 • بستن طناب و گره های ويژه ملوانان
 • ساعت های آفتابی و طرح های مختلف آن
 • يک چتر نجات بايد چقدر بزرگ باشد ؟
 • چه عواملی بر سرعت فرود چترنجات تاثير دارد ؟
 • هواپيماها چگونه پرواز می کنند ؟
 • طراحی يک بومرنگ با کارايی بهتر
 • طراحی چتر نجات و اندازه گيری سرعت حد فرود آن
 • پروانه يک پنکه چند پره بايد داشته باشد ؟
 • اندازه ٬ شکل و جنس بادبان و تاثير آن بر سرعت قايق بادبانی
 • طرح های مختلف لنگرهای دريايی
 • طرح های کارامد آسياب های بادی
 • طرح پره های آسياب بادی چگونه بر قدر ت آن اثر می گذارد ؟
 • بهترين شکل برای پروانه کشتی يا هواپيما
 • فلزات ريخته گری
 • شيشه گری با دميدن
 • آزمايشات آشپزخانه اي
 • يک چای کيسه ای پس از مصرف چقدر وزن از دست ميدهد ؟
 • يک ساقه ی کرفس وقتی در آب خيسانده می شود چقدر خميدگی را تحمل می کند ؟
 • درجه ی شکفتگی ذرت پف فيل
 • طبقه بندی و تفکيک زباله های آشپزخانه ای
 • نان برشته شده زودتر کپک می زند يا نان سفيد ؟
 • تشخيص يک تخم مرغ تازه از يک تخم مرغ مانده
 • تشخيص يک تخم مرغ آب پز شده از يک تخم مرغ خام
 • آيا مواد آلی تجزيه پذير قابل بازيافت هستند ؟
 • موزهای قهوه ای
 • چه عاملی باعث قهوه ای شدن سيب ها می شود ؟
 • يک سيب چه قدر آب دارد ؟
 • در ميوه های خشک چه مقدار آب موجود است ؟
 • يک پرتقال چه قدر آب دارد ؟
 • پرتقال درون يخچال سريعتر می پوسد يا بيرون آن ؟
 • چگونه می توانيم رسيدن ميوه را سرعت دهيم يا کند کنيم ؟
 • آيا نور بر سرعت رسيدگی سيب موثر است ؟
 • آيا درجه حرارت بر سرعت رسيدگی سيب موثر است ؟
 • اگر سيب ها را جدا از هم قرار دهيم آيا سرعت رسيدن آنها کند تر می شود ؟
 • چه شرايطی رسيدگی ميوه را به تاخير می اندازد ؟
 • کدام قسمت يخچال مناسبترين جا برای ذخيره ميوه است ؟
 • آيا همه ی ميوه ها در يخچال ماندگاری بهتری دارند ؟
 • کاهو درون يخچال ماندگاری بيشتری دارد يا بيرون آن ؟
 • مناسب ترين دما برای نگهداری شير چقدر است ؟
 • آب داغ زودتر منجمد می شود ٬ يا آب سرد ؟
 • خاصيت ضد انجمادی نمک
 • آيا می توان با انجماد نمک را از آب جدا کرد ؟
 • آيا آب نمک زودتر از آب خالص تبخير می شود ؟
 • يک تکه يخ در آب زودتر ذوب می شود يا در هوا ؟
 • رنگهای گياهی
 • سرعت رنگ پريده شدن لباس هايی که بارنگهای طبيعی رنگ شده اند
 • آيا سرعت رنگ پريدگی همه ی رنگها يکسان است ؟
 • کدام رنگهای شيميايی دوام بيشتری در مقابل شستشو دارند ؟
 • در غباری که ازخانه جمع آوری شده است چه چيزهايی وجود دارد ؟
 • حشرات موجود در غبار
 • هستند ؟ C کدام آبميوه های طبيعی حاوی بيشترين ويتامين
 • را ازبين می برد ؟ C آيا حرارت ويتامين
 • موجود در آبميوه موثر است ؟ C آيا نور برميزان ويتامين
 • موجود در آب پرتقال به بهترين شکل محفاظت می کند ؟ C کدام نوع بسته بندی از ويتامين
 • کدام نوشيدنی متداول بيشترين اسيد را دارد ؟
 • آب و سيالات ديگر
 • مايعات
 • در آب شير چه چيزهايی وجود دارد ؟
 • در آب لوله کشی چه نوع باکتری هايی يافت می شود ؟
 • آزمايش خلوص و پاکی آب های بسته بندی شده
 • آزمايش کيفيت آب
 • آب خانه ی ما چقدر پاک و خالص است ؟
 • آيا می توان از انرژی خورشيدی برای پاکسازی آبهای آلوده استفاده کرد ؟
 • آيا مقدار ماده ی حل شده در يک محلول بر سرعت تبخير آن محلول موثر است ؟
 • آيا نوع ماده ی حل شده در يک محلول بر سرعت تبخير آن محلول موثر است ؟
 • دما چگونه بر سرعت تبخير اثر می گذارد ؟
 • رطوبت محيط چگونه بر سرعت تبخير اثر می گذارد ؟
 • سرعت باد چگونه بر سرعت تبخير اثر می گذارد ؟
 • تبخير چه مقدار خنکی توليد می کند ؟
 • آيا همه مايعات وقتی تبخير می شوند خنک می کنند ؟
 • پاکسازی لکه های نفتی
 • انجماد آب
 • انجماد آب ٬ سرعت ٬ نقطه آغاز
 • شبنم و چگونگی شکل گيری آن
 • يخ چقدر محکم است؟
 • فواره هايی که از درون مجسمه ها جاری می شوند
 • طراحی کلاهک دودکش با کارايی بيشتر
 • شکل بدنه و دماغه ی يک هواپيما چگونه بر مقاومت و اصطکاک آن در برابر هوا اثر می گذارد ؟
 • رفتار قطره ها روی يک صفحه ی داغ
 • رفتار قطره های جوهر درون آب
 • هواشناسي
 • چه رنگهايی را در شفق قطبی می توان ديد ؟
 • نوسانات طول روز در مدت يک سال چگونه است ؟
 • نوسانات طول روز در يک عرض جغرافيايی و در يک روزمعين چگونه است ؟
 • شبنم در چه مواقعی شکل می گيرد ؟
 • اندازه گيری مقدار شبنمی که در يک متر مربع جا شکل می گيرد .
 • آيا عوامل سرمازا برميزان شبنم موثرند ؟
 • دما در طول روز چگونه تغيير می کند ؟
 • يک دماسنج دست ساز بسازيد و اندازه گيری هايتان را با آن ثبت کنيد.
 • اندازه گيری ميزان بارندگی در محل سکونت شما و مقايسه ی آن با گزارشات هواشناسی روزانه
 • تکنيک بارور کردن ابرها
 • ساختار يک دانه ی تگرگ به ما چه می گويد ؟
 • علوم زمين
 • الگوی ترک در زمين های گلی
 • تفاوت خاکهای مختلف چگونه مشخص می شود ؟
 • کرم های خاکی چه اهميتی برای خاک و گياهان دارند؟
 • ترکيبات خاک و تاثير آن بر رشد گياهان .
 • بندپايان کوچک چه تاثيراتی بر خاک دارند ؟
 • سرعت هوازدگی سنگها و صخره ها از سطوح جديدشان
 • آيا می توانيد از يک سنگ آب استخراج کنيد ؟
 • ظرفيت نگهداری آب در خاکهای مختلف
 • کدام نوع خاک آسان تر ازهمه با جريان آب فرسايش می يابد ؟
 • ميزان شيب زمين چقدر بر سرعت نهرها تاثير گذار است ؟
 • چه مقدار آب در خاک خشک وجود دارد ؟
 • کدام يک از انواع خاک در اثر تابش نور خورشيد گرمای بيشتری جذب می کند ؟
 • مسير يک رودخانه چگونه شکل نهايی خود را پيدا می کند ؟
 • ميزان گل و لای يک رودخانه در اوقات مختلف چقدر است ؟
 • گياهان
 • طول روز و اثر آن بر گياهان و جانوران
 • مناسبترين مقدار غذای گياهی در رژيم غذايی چقدر است ؟
 • گياهان و واکنش های آنها به نور
 • يک گياه برای پيداکردن جهت نور حداقل به چه ميزان نور احتياج دارد
 • گياه در معرض تابش کدام يک از رنگهای نور بهتر رشد می کند ؟
 • بهترين محيط برای رشد دانه های کاهو و تربچه
 • فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها
 • تاثيرات مقادير بالای اکسيژن بر گياهان
 • گياهان چقدر آب جذب می کنند ؟
 • گياهان حشره خوار چگونه طعمه خود را به دام می اندازند ؟
 • آب چگونه درون پيکر گياه حرکت می کند ؟
 • ريشه های چمن با چه سرعتی رشد می کنند ؟
 • تنوع در يک گونه خاص از چمن
 • تکثير و توليد مثل گياهان
 • کدام گياهان حرکت می کنند ٬ چرا و چگونه ؟
 • تاثير کلرزنی آب بر رشد جلبک ها
 • مهار رشد جلبک ها بر سطح سنگفرش های خيابانی مرطوب
 • آنچه بعد از يک رگبار باران دربين موزائيک های سنگفرش پارک يا خيابان می رويد
 • عمل پيوند زدن در گياهان
 • آيا می توان گوجه فرنگی را به سيب زمينی پيوند زد ؟
 • تغذيه گياهان و تاثير کودها : گياهان به چه چيزهايی احتياج دارند ؟
 • مقايسه کودهای طبيعی و شيميايی
 • استفاده از گياهان برای شفابخشی و درمان طبيعی
 • نفت چه تاثيری بر گياهان آبزی دارد ؟
 • جانوران
 • چرخه زندگی يک مگس چگونه است ؟
 • يک مگس چقدر عمر می کند ؟
 • چه عواملی بر ميزان زاد و ولد مگس های خانگی و رسيدن آنها به مرحله شفيرگی موثر است ؟
 • چرخه زندگی يک پروانه چگونه است ؟
 • چه تعداد مورچه در يک لانه زندگی می کنند ؟
 • مورچه ها برای کسب غذا تا چه مسافتی از لانه خود دور می شوند ؟
 • زنبورها تاچه مسافتی از کندوی خود دور می شوند ؟
 • رفتار جيرجيرک ها در يک محيط بسته
 • تاثير رطوبت محيط بر ميزان آواز خوانی جيرجيرک ها
 • شدت نور چگونه بر رفتار جيرجيرک ها تاثير می گذارد ؟
 • کدام مواد طبيعی می توانند باعث مرگ لاروهای پشه شوند ؟
 • کدام گياهان می توانند به عنوان آفت کش برای مهار لاروهای پشه استفاده شوند ؟
 • استفاده از پوست مرکبات به عنوان يک آفت کش طبيعی برای مهار لاروهای پشه
 • آزمايش اثربخشی چند مهار کننده طبيعی حشرات
 • چه محيطی برای زندگی خرخاکی بهتر است ؟
 • درجه حرارت بر حشرات چه تاثيری دارد ؟
 • پرورش سوسک حمام برای آموختن چرخه زندگی آنها
 • آيا کرم خاکی به روشنايی و تاريکی واکنش نشان می دهد ؟
 • آيا نور های رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثيرگذارند ؟
 • آيا کرم خاکی به سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دهد ؟
 • کرم خاکی چگونه بدون اسکلت خود را به پيش می برد ؟
 • آيا جمعيت کرمهای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟
 • تاثير رطوبت بر فعاليت يک کرم خاکی
 • کدام يک سريعتر حرکت می کند : حلزون يا کرم ؟
 • حلزون در يک دقيقه چقدر جابجا می شود ؟
 • هزارپا ٬ در طول يک روز ٬ می تواند چقدر غذا بخورد ؟
 • چه ميزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟
 • چه غذاهايی را ترجيح می دهند ؟ (mealworm) لارو حشرات
 • چه غذاهايی باعث سريع ترين رشد در لارو حشرات می شوند ؟
 • نورهای رنگی مختلف چگونه بر رفتار لارو حشرات تاثير می گذارند ؟
 • درجات مختلف شوری چگونه بر ميگوی ساکن آب شور( آرتميا ) تاثير می گذارد ؟
 • چگونه بر ميگوی ساکن آب شور( آرتميا ) تاثير می گذارد ؟ PH
 • درجه حرارت چه تاثيری بر ميزان تنفس ماهی قرمز دارد ؟
 • موشهای اهلی چه واکنشی به انواع مختلف غذا نشان می دهند ؟
 • استخوانها از چه ساخته شده اند ؟
 • چه چيزی تعيين کننده قدرت ماهيچه است ؟
 • مشاهده سلول های خونی در حيوانات مختلف
 • يک حلزون روی چگونه سطحی سريعترين حرکت را دارد ؟
 • مورچه ها عسل را بيشتر دوست دارند يا شکر ؟
 • آيا گونه های مختلف هزار پا مقادير متفاوتی غذا می خورند ؟
 • آيا هزارپاها بااندازه های مختلف مقادير متفاوتی غذا می خورند ؟
 • آيا برگ های نعنا يا ساير گياهان باعث دفع مورچه ها می شوند ؟
 • رفتار جانوران
 • رفتارهای کلاغ زاغی
 • رفتارهای کلاغ
 • رفتار مرغان دريايی
 • قدرت يادگيری در سوسک حمام
 • قدرت يادگيری در خرخاکی
 • آيا لارو حشرات محيطهای روشن را بر محيط های تاريک ترجيح می دهند ؟
 • آيا سروصدا بر قدرت يادگيری تاثيرگذار است
 • مقايسه تاثير محرک های نوشتاری و شفاهی در يادگيری
 • شيوه های يادگيری چگونه بر ميزان يادسپاری مطالب تاثير می گذارند ؟
 • افراد يک گونه خاص از حيوانات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند ؟
 • آيا علائم زبان اشاره به فرهنگ شما بستگی دارد ؟
 • آيا حيوانات از آب رنگی اجتناب می کنند يا آن را ترجيح می دهند ؟
 • حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
 • آيا رنگ محيط پيرامون بر عادت های تغذيه ای يک حشره موثر است ؟
 • واکنش بندپايان ساکن خاک به نور ٬ رطوبت و آلودگی
 • تاثير سن بر عکس العمل های غير ارادی بدن
 • جوجه های يک روزه چگونه رفتار می کنند ؟
 • پرندگان دانه ها و غذاهای چه رنگی را بيشتر دوست دارند ؟
 • يک سگ حداکثر تا چند می تواند بشمارد ؟
 • چه عواملی بر توانايی يک موش در طی کردن يک ماز موثر است
 • رفتار جستجو در حاشيه ديوارها در موش
 • تاثير ارتفاع ظرف دانه خوری پرندگان آزاد از زمين ٬ بر ميزان جذب پرندگان به اين محل ؟
 • ظرف دانه خوری پرندگان آزاد با داشتن چه رنگی ٬ پرندگان را بيشتر به خود جذب می کند ؟
 • نور و تاثير آن بر رفتار غذاخوردن موش
 • حواس پنج گانه
 • آيا وقتی چشمانتان بسته باشد می توانيد بگوييد صدا از کدام جهت می آيد ؟
 • آيا تمرين کردن بر عکس العمل های غير ارادی شما موثر است ؟
 • آيا نور درخشان و روشن بر ميزان تيزبينی شما موثر است ؟
 • آيا اگر دايره ی ديدتان را محدود کنيد بينايی شما بهتر می شود ؟
 • آيا سگ ها (يا ديگر حيوانات اهلی) رنگها را می بينند؟
 • مزيت های داشتن دو چشم
 • چشم ها و توانايی تخمين مسافت
 • تصاوير برجسته توليد شده با کامپيوتر
 • آيا غذا بدون بوييده شدن مزه دارد ؟
 • افزايش سن چه تاثيری بر احساس گرمای محيط دارد ؟
 • افراد با چه دقتی می توانند درجه حرارت را تخمين بزنند ؟
 • مقايسه ميزان حساسيت چشايی در سيگاری ها و غير سيگاری ها
 • سن تا چه اندازه بر احساس بويايی اثر می گذارد ؟
 • بويايی سگ ها تا چه اندازه قوی است ؟
 • آيا حلزون های خاکی می توانند بو بکشند يا بشنوند ؟
 • آيا قدرت بويايی مادرها و پدرها يکسان است ؟
 • تاثيرات بينايی و بويايی بر چشايی
 • تشخيص غذاها با چشم بسته
 • افزايش سن تا چه حد بر احساس چشايی موثر است ؟
 • مادرها و پدرها با چه دقتی و تنها از طريق چشيدن می توانند نوع ميوه ها را تشخيص بدهند ؟
 • ما باچه دقتی و تنها از طريق چشيدن می توانيم نوع غذاها را تشخيص بدهيم ؟
 • افراد با چه دقتی و بدون داشتن ساعت مچی يا ديواری می توانند زمان را تخمين بزنند ؟
 • آيا به کار گرفتن دو چشم در تخمين مسافت دقيق تر از به کار گرفتن يک چشم است ؟
 • چشايی در نوک زبان
 • آيا زبان انسان نواحی معينی برای مزه های مشخص دارد ؟
 • زبان ما در احساس کدام مزه حساسيت بيشتری دارد ؟
 • افراد در توانايی کشف مزه شيرينی در غذا چه تفاوت هايی دارند ؟
 • آيا حيوانات حس مغناطيسی دارند ؟
 • آيا می توانيد تنها از طريق لمس کردن يک چيز ٬ بگوييد آن چيست ؟
 • حس لامسه تا چه حد قابل اطمينان است ؟
 • آيا ما می توانيم حس لامسه خودمان را فريب بدهيم ؟
 • صحبت کردن يک بچه ۲ ساله چه تفاوتی با ما دارد ؟
 • يک بچه دوساله چه تعداد لغت می داند ؟
 • دامنه لغات يک بچه ۱۲ ساله تا چه اندازه وسيع است ؟
 • دامنه لغات يک فرد بزرگسال تا چه اندازه وسيع است ؟
 • متفرقه زيست شناسي
 • آيا سرعت ضربان قلب بچه ها همزمان با بزرگ شدن آنها تغيير می کند
 • چه نوع فعاليت هايی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟
 • تاثير ورزش بر فشار خون چيست ؟
 • آياسرعت ضربان قلب مادرها و پدرها درحال استراحت متفاوت است؟
 • داستان يک دندان روئيده ٬ از ابتدا
 • آيا افراد قدبلند سريعتر از افراد قدکوتاه می دوند ؟
 • اصطکاک سطوح مختلف چگونه بر دويدن يک دونده اثر می گذارد ؟
 • آيا تاريخ تولد قابليت های ورزشی را تحت تاثير قرار می دهد ؟
 • آيا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟
 • علوم زمين
 • يونانيان باستان چگونه می دانستند که زمين گرد است ؟
 • ساختار زمين شناسی ناحيه ما
 • سنگ های ساختمانی استفاده شده در منطقه ما و سرمنشا آنها
 • شواهد هوازدگی و فرسايش در ناحيه ما
 • نوع خاک در ناحيه ما
 • تحقيقات ميداني
 • زندگی گياهان و جانوران در حياط مدرسه
 • در يک پارک محلی کی چی می خوره ؟ ( بررسی تغذيه جانوران )
 • الگوی استقرار گونه های علفی در يک چمن زار
 • بررسی يک نهر يا رود
 • بررسی يک محوطه پوشيده از چمن
 • بررسی يک درخت تنها
 • بررسی حياط يک خانه
 • حيات در يک توده کود آلی
 • بررسی يک آکواريوم متوازن
 • تغييرات در سکنه يک توده چمن کوتاه شده
 • تغييرات در حيوانات ساکن يک توده برگ در يک ناحيه
 • حيات در يک ناحيه و در طول فصول مختلف
 • رژيم غذايی حيوانات مختلف
 • زباله های پلاستيکی چگونه برای محيط زيست خطرساز می شوند ؟
 • چقدر طول می کشد تا زباله تجزيه شود ؟
 • زيستي
 • يک عنکبوت چگونه تارش را می سازد ؟
 • يک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟
 • يک پرنده چگونه لانه خودش را می سازد ؟
 • آتش سوزی های مهيب در بوته زارها و جنگلها تحت تاثير چه عواملی به وجود می آيد ؟
 • گل دهی گونه های گياهی يک ناحيه ( ماه به ماه )
 • عکاسی با فواصل زمانی از يک موضوع با دوربين ديجيتالی
 • صدف های راستگرد و چپگرد ٬ در گذشته و حال
 • جهت گردش ( راستگردی يا چپگردی ) در پيچکها
 • الگوی رگبال های حشرات متعلق به يک گونه
 • ستاره شناسي
 • مقايسه فراوانی شهاب سنگها در اوقات مختلف
 • تعيين مسير يک سياره با استفاده از بزار آلات دست ساز و سنتی
 • آيا ماه هر شب از يک نقطه طلوع می کند ؟
 • ترسيم نقشه مسير حرکت ماه نسبت به ستاره ها ازميان آسمان شب
 • تعداد شهاب سنگها طی شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟
 • رديابی شهاب سنگها با يک راديو
 • مواد
 • پودرها
 • خاکسترها
 • کدام مفتول های فلزی بيشترين قابليت کشش را دارند ؟
 • کدام الياف بيشترين قابليت کشش را دارند ؟
 • تخم مرغ از کدام جهات خود می تواند نيروی بيشتری را تحمل کند ؟
 • موی انسان با ضخامت های مختلف چقدر محکم است ؟
 • نخهای ماهيگيری نايلونی چقدر محکم هستند ؟
 • تارهای عنکبوت از گونه های مختلف چقدر محکم هستند ؟
 • تارهای ابريشمی پيله کرم ابريشم چقدر محکم هستند ؟
 • چه عواملی در بالاپريدن يک توپ پس از برخورد به زمين موثر است ؟
 • يک خلال دندان چقدر محکم است ؟
 • ميزان استحکام پيوستگی ميخ و تخته
 • تاثير نور بر مواد ناپايدار و تجزيه شونده
 • مقايسه استحکام و مقاومت چوبهای يکپارچه و لايه لايه ( مثل تخته سه لا )
 • آيا تخته چوبهای کامپوزيت( مخلوط تکه های چوب مثل نئوپان ) از تخته چوبهای لايه لايه مقاومترند ؟
 • چوبهای متفاوت وقتی آب جذب می کنند چقدر افزايش حجم پيدا می کنند ؟
 • لفافه های پلاستيکی(سلفون) چقدر استحکام دارند ؟
 • دما و قابليت ارتجاعی يک نوار لاستيکی
 • ترک های صدفی شکل در صخره ها
 • آهن چگونه از ملغمه سنگ معدن آهن استخراج می شود ؟
 • فلزات قبل از سال ۱٥۰۰ ميلادی چگونه ساخته می شده اند؟
 • ساختن يک آينه
 • نقطه ذوب لحيم از جنس های مختلف
 • که ذرات معلق را درون مايع حرکت می دهد بسازيد ( lava lamp) يک چراغ تزئينی
 • صدا
 • ضبط صدا در زير آب
 • آوازخوانی يک کتری
 • اصوات توليد شده در لوله های آب
 • تفاوت بين موسيقی و سروصدا چيست ؟
 • صوت چگونه توليد می شود ؟
 • صوت چگونه منتقل می شود ؟
 • چه عواملی زير و بمی صدا را تحت تاثير قرار می دهد ؟
 • چه عواملی بر بلندی صدا ( ولوم ) موثر است ؟
 • همهمۀ راهروها
 • چه چيزی باعث می شود که بعضی رستوران ها پر سرو صداتر از بقيه باشند ؟
 • انرژي
 • آتش و اشتعال چه عواملی بر اشتعال موثرند ؟
 • ساخت آينه های مقعر و شلجمی برای کوره های خورشيدی
  ( water wheel
 • طرح های مختلف چرخاب ها
 • چرخابی که آب از بالا روی آن می ريزد انرژی جنبشی بيشتری توليد می کند يا چرخابی که آب از زير آن را بگرداند ؟
 • نور
 • رنگين کمان
 • عکسبر داری از چيزهای ريز
 • تشخيص رنگ در حيوانات
 • مواد شب نما
 • خطاهای ديد
 • فضا
  (Astrophotography
 • عکسبرداری از ستارگان
 • عکسبرداری از ماه
 • عکسبرداری از خورشيد
 • گرفتگیِ ماه
 • عکسبرداری از خسوف
 • عکسبرداری از کسوف
 • سنگ های آسمانی
 • لکّه های خورشيدی
 • افلاک نما و طراحی آن
 • مهندسي
 • چرخ دنده ها ٬ بازده ٬ روان کننده های مختلف
 • موشک های کاغذی با چه نوع طرحی مدت زمان بيشتری پرواز می کنند ؟
 • کدام نوع از آبپاش های چمن بهتر کار می کنند؟
 • طراحی يک خانه با کمترين اتلاف انرژی
 • اندازه گيری دقيق ضخامت کاغذ
 • يک آجر چقدر محکم است ؟
 • کدام مدل پل بيشترين وزن را تحمل می کند ؟
 • کاغذ با چه مدل تاخوردگی بيشترين فشار را تحمل می کند ؟
 • علوم زمين
 • وسعت زمين چقدر است ؟
 • وزن کرۀ زمين چقدر است ؟
 • خورشيد و ماه با زمين چقدر فاصله دارند ؟
 • آب رودخانه ها چرا بعد از باران گل آلود می شود و چقدر گِل حمل می کند ؟
 • آب يک بندرگاه تاچه مدتی پس از باران گل آلود می ماند ؟
 • ذرات ماسه در يک ساحل دست نخورده ازچه تنوعی برخوردارند ؟
 • آيا هنگام جزرو مد ذرات ماسۀ جديد در ساحل ته نشين می شود ؟
 • در فاصله کمی از ساحل آيا ذرات ماسه تنوع دارند ؟
 • آيا ذرات ماسۀ بيابانها با ذرات ماسۀ سواحل متفاوت است ؟
 • چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را خرده های صدف تشکيل می دهد ؟
 • چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را بقايای موجودات زنده تشکيل می دهد ؟
 • هواشناسي
 • وقتی برف آب می شود چه اتفاقاتی می افتد ؟
 • برف ذوب شده شامل چه موادی است ؟
 • حيات در زير برف چقدر دوام می آورد ؟
 • الگوی رايج وزش باد در منطقه شما
 • چگونه ابرها با الگوهای هواشناسی ارتباط پيدا می کنند ؟
 • سرعت و جهت باد در ارتفاعات مختلف
 • تاثير باران بر خاک با و بدون پوشش گياهی
 • آيا آب شيرين نسبت به آب شور گرما را برای مدت طولانی تری حفظ می کند ؟
 • چه عواملی بر خنک شدن زمين در شب موثر است ؟
 • جذب و باز تابش نورخورشيد توسط سطوح مختلف
 • اختلاف دمای سايه و آفتاب
 • شيمي
 • آزمايش محصولات مصرفی ( دستمال کاغذی ٬ شوينده ها و ... )
 • تاثير نور خورشيد بر لاستيک ٬ جوهر و کاغذ
 • چسبندگی به شيشه چه تفاوتی در مايعات مختلف دارد ؟
 • مواد مختلف چگونه بر ميزان چسبندگی آب به شيشه اثر می گذارند ؟
 • حباب های صابون در روزهای گرم دوام بيشتری دارند يا در روزهای سرد ؟
 • قل زدن و جوشيدن در مايعات مختلف
 • حباب های صابون همين طور که بالا می روند چه تغييری می کنند ؟
 • ضد زنگ ها چقدر موثرند ؟
 • کدام فلزات درون آب زودتر دچار خوردگی و زنگ زدگی می شوند ؟
 • بلور شکر در آب مقطر سريعتر رشد می کند يا در آب لوله کشی ؟
 • آيا درجه حرارت بر رشد بلورها موثر است ؟
 • بلورها و کاربردهای آنها
 • دانش مصرف كنندگان
 • دما چه تاثيری بر خشک شدن رنگ دارد ؟
 • رطوبت چه تاثيری بر خشک شدن رنگ دارد ؟
 • يک لکۀ روغن در مقابل هوازدگی پايدارتر است يا يک لکۀ رنگ ؟
 • کدام نوع باتری ديرتر تمام می شود ؟
 • کدام نوع از کود اثر بهتری روی گياهان آپارتمانی دارد ؟
 • کدام نوع قلم می تواند روی تمام سطوح بنويسد ؟
 • کدام نوع قلم در حالت وارونه باز هم می نويسد ؟
 • کدام نوع مارک تجاری از خودکار ديرتر تمام می شود ؟
 • با يک قلم چقدر می توان نوشت ؟
 • کدام نوع چسب بهتر می چسبد ؟
 • مقدار آب موجود در چند نوع غذا را مقايسه کنيد .
 • تاثير انجماد بر باکتری ها
 • آيا صابون باکتری ها را می کشد ؟
 • آيا مواد ضد عفونی کننده واقعاً باکتری ها را می کشند ؟
 • تاثير ادويه جات بر رشد باکتری ها
 • آيا سير خاصيت ضد باکتريايی دارد ؟
 • آيا قارچ ها مانع رشد باکتری ها می شوند ؟
 • آيا دهانشويه باکتری ها را می کشد ؟
 • آيا دهانشويه به اَشکال عالی تر حيات آسيب می رساند ؟
 • آيا ما بايد از مواد پاک کنندۀ ضد باکتری در خانه استفاده کنيم ؟
 • آيا شستن دست ها جلوی انتشار باکتری ها را می گيرد ؟
 • کيسه زباله از کدام مارک تجاری مقدار بيشتری خاکروبه را بدون پاره شدن در خود نگه می دارد ؟
 • کيسه پلاستيکی باچه ضخامتی بيشترين استحکام را در برابر ضربه دارد؟
 • کدام مارک تجاری از دستمال سفره بيشترين قدرت جذب آب را دارد؟
 • مقايسۀ قدرت جذب دستمال توالت از مارک های تجاری مختلف
 • کدام نوع دستمال توالت محکم تر است ؟
 • آيا همۀ کاغذهايی که از يک نوع هستند به يک اندازه محکم اند ؟
 • آيا کاغذ بازيافت شده استحکامی به اندازۀ کاغذ نو دارد ؟
 • مواد بسته بندی چند بار قابل بازيافت هستند ؟
 • خشت خام تا چه اندازه کارايی دارد ؟
 • گاز پاک کن ها تا چه حد موثرند ؟
 • آيا نوشابه واقعاً باعث پوسيدگی دندان می شود ؟
 • کدام سيستم عايق کاری خانه کارايی بيشتری دارد ؟
 • کدام نوع از کف پوش های خود چسب مقاومت بيشتری در برابر ساييدگی دارد ؟
 • کدام يک از مصالح ساختمان اشتعال پذيری بيشتری دارد ؟
 • مقايسه اشتعال پذيری پارچه های گوناگون
 • ساخت پارچۀ ضد آتش
 • حيوانات
 • جمع آوری انواع تار عنکبوت
 • تار عنکبوت
 • پرورش حشرات آبزی
 • فرومون های مورچه و اينکه چگونه از آنها استفاده می کند ؟
 • دما چه اثری بر فعاليت مخمر نان دارد ؟
 • دما چه اثری بر فعاليت مخمر در محيط کشت دارد ؟
 • تاثير اشعه ماورای بنفش بر فرايند تخمير
 • چه عواملی بر توليد دی اکسيد کربن توسط مخمر ها موثر است ؟
 • چه عواملی بر رشد مخمر ها موثر است ؟
 • تاثير دما بر فعاليت مخمرها
 • حيوانات مختلف چگونه تنفس می کنند ؟
 • آيا آواز پرندگان يک گونه از يک محل تا محل ديگر تفاوت می کند ؟
 • رنگ های روی بال پروانه چگونه شکل می گيرند ؟
 • گياهان
 • دانه ها با چه فاصله ای از گياه مادرشان پراکنده می شوند ؟
 • آيا اين موضوع اهميت دارد که دانه ها از چه جهتی کاشته شوند ؟
 • گياه حساس
 • گياهان گوشت خوار با چه سرعتی اقدام به شکار می کنند ؟
 • يک گياه درحال رويش چه مقدار وزن را بلند می کند ؟
 • آيا دما بر رشد گياهان موثر است ؟
 • آيا گياه برای رويش به تاريکی هم نياز دارد ؟
 • گياهان در نور چه رنگی بهتر رشد می کنند ؟
 • جهت نور چگونه بر رشد گياهان اثر می گذارد ؟
 • مدت نور دهی تاچه اندازه بر رشد گياه موثر است ؟
 • آيا نورهای مختلف می توانند بر مسير رشد گياه موثر باشند ؟
 • انواع مختلف خاک چه تاثيری بر رشد گياه دارد ؟
 • تاثير انواع مختلف کود بر رشد گياه
 • گياهان در محلولهای مغذی بهتر رشد می کنند يا در خاک
 • چه نوع مواد معدنی برای رشد گياهان مورد نياز است ؟
 • تاثير آهن بر رشد گياهان
 • بهترين فاصله بندی برای گياهان ؟
 • آيا کمپوست از کودهای شيميايی بهتر است ؟
 • آيا و جود قند در ظرف آب ٬ ماندگاری گلهای چيده شده را بيشتر می کند ؟
 • آيا گياهان زنده رطوبت از دست می دهند ؟
 • گرما چه تاثيری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟
 • نور چه تاثيری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟
 • خاک ٬ نهال درختان و سرعت رويش
 • آيا اندازۀ دانه بر سرعت جوانه زنی آن موثر است ؟
 • آيا درصد نور بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟
 • آيا نيروی جانب مرکز بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟
 • گياه گوجه فرنگی چه مقدار شوری را تحمل می کند ؟
 • کدام گياهان بيشترين مقدار نمک را در آبی که به آنها اسپری می کنيم تحمل می کنند ؟
 • آيا دود می تواند محرک جوانه زنی در گياهان بوته زار شود ؟
 • گياهان مختلف چه مقدار آب مصرف می کنند ؟
 • برای به دست آوردن ۱ کيلوگرم از محصول گياهان مختلف چقدر آب مصرف می شود ؟
 • چه نسبتی از ورن گياهان مختلف را آب تشکيل می دهد ؟
 • روش های کشت جلبک
 • تحقيقات ميداني
 • سرعت تجزيۀ برگهای پاييزی
 • اثر اگزوز وسائل نقليه روي گياهان حاشيۀ جاده ها
 • در اطراف خانه چه نوع باکتری هايی زندگی می کنند ؟
 • چه نوع باکتری هايی روی بدن ما زندگی می کنند ؟
 • در خاکهای مختلف چه نوع باکتری هايی زندگی می کنند ؟
 • ژنتيك
 • ارتباط رنگ مو و رنگ چشم
 • آيا دانه های بزرگتر گياهانی بزرگتر توليد می کنند ؟
 • چه عاملی تعيين کنندۀ تعداد دانه ها در يک سيب است ؟
 • آيا همه دانه های نخود فرنگی موجود در يک غلاف اندازۀ يکسانی دارند ؟
 • آيا دانه های از يک نوع با سرعت يکسانی جوانه می زنند ؟
 • آيا بين رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟
 • ميزان شباهت اثر انگشتان را بين خواهران و برادران ٬ والدين و فرزندان و همچنين افراد يک فاميل بررسی کنيد .
 • جستجوي اطلاعات / تاريخ علم
 • عناصر مختلف چگونه علائم قراردادی خود را به دست آوردند ؟
 • دانشمندانی که نام خود را روی اشياء نهادند .
 • بيست گياه يا جانور با اسامی واقعاً عجيب و غريب
 • چه کسی کانی ها را نامگذاری کرد ؟
 • رياضي
 • نمادها ٬ از گذشته تا به امروز
 • ميله های ناپير
 • احتمالات و پيش بينی
 • نقاشی مقياس
 • رياضيدانان مشهور
 • اعداد رومی
 • ضرب به روش مصر باستان
 • زبان های کامپيوتر
 • الگوها و تناسب های رياضی
 • کسر در نت نويسی موسيقی
 • پازل چينی( تنگرام )
 • بازه های زمانی
 • عدد پي
 • عدد صفر
 • بررسی اعداد بزرگ
 • اعداد فيبوناچی
 • خدمات بانکی
 • قيمت گذاری واحد
 • به دست آوردن مساحت يک دايره
 • زاويه های يک مثلث
 • نمودارها
 • ترتيب عمليات در ماشين حساب
 • پول در دنيا
 • بخش پذيری
 • گزارش های هواشناسی و تقويم ساليانه
 • تناسب در طبيعت
 • تاريخچه تقويم
 • خطاهای ديداری
 • چرتکه
 • کامپيوتر چگونه بارکد سازی می کند
 • بی نهايت
 • پيكتوگراف